Årstadboken


ÅRSTADBOKEN - FÖRR OCH NU

Förord

I den här boken vill vi beskriva vår hembygd och dess historia. Namnet på socknen har även givit häradet dess namn. Och prästen Nils Anderssons sigill, som också var Årstads sigill, ingår i bokens omslag. Av det material vi haft tillgång till har vi försökt att lyfta fram sådant som vi tror kan intressera en bredare allmänhet.Vi börjar med att beskriva fornlämningarna i våra trakter och förflyttar oss sedan framåt i tiden.

Bygden har ända från forntiden varit befolkad, liksom många andra områden i Halland, vilket framgår av resta bautastenar och andra fornlämningar. Att föreningsverksamheten varit och är livlig, och att jordbruk samt annan småföretagsamhet har stor betydelse i bygden visas i särskilda kapitel. Socknen ligger vid sidan av vallfarvägarna och är inte särskilt uppmärksammad historiskt sett. Dock finns några platser och byggnader som låtit sig omtalas,t ex Sannarps säteri. Senare i tiden tillkom tingshuset i Heberg samt den berömda ltartavlan i Årstads kyrka.

I vår bok låter vi främst allmogen komma till tals. Men också utomstående kribenter har utnyttjats, t ex teol. Dr Bror Jansson, som forskat om vår gamla kyrka. Vi tackar alla idragsgivare, både dem som skrivit, lämnat bilder samt givit råd och uppslag till hembygdsboken.Kända och okända, nu levande men också bortgångna, får här berätta om socknen som breder ut sig mellan Etfra å,som Ätran hette förr i tiden, och berget Himmelskull. Vi inleder med en dikt avPär Lagerkvist, som uttrycker mycket av det vi själva känner för vår hembygd.   Vill du beställa eller ha mer info.om boken Årstad Förr och Nu, Går det bra att Maila: lars.hillertz@gmail.com eller

arstad.hbf@outlook.com